1. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 3-Buddhapurvajaga by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1923. . 12,140p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
2. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 4-Buddhapurvajaga by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1923. . 4,523p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
3. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 5-Vidnyanetihaas by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1922. . 24,660p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
4. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 6-a-Arthashastra by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1924. . 16,432p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
5. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 13-Jalapaiguree by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1925. . 28,182p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
6. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 14-Jalapaiguri Tapun by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1925. . 183,20p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
7. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 15-Tapun-Dhamanya by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1925. . 198,12p. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
8. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 16-Dhammapada-Nepal by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1925. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
9. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 17-Nepal-Barode by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1925. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
10. Maharashtriya Dnyankosh:Vibhag 18-Barode-Mura by Ketkar,Sridhar Vyankateshwar Publication: Pune:Maharashtriya Dnyankosh,1926. Availability: Copies available: Institute For Oriental Study, Thane (1), Actions: No cover image available
11. Maharashtriya Dnyankosh V-3 by Ketkar S.V. Publication: Availability: Copies available: D. B. J. College, Chiplun (1), Actions: No cover image available
12. Maharashtriya Dnyankosh V-5 by Ketkar S.V. Publication: Availability: Copies available: D. B. J. College, Chiplun (1), Actions: No cover image available
13. Maharashtriya Dnyankosh Bhag-1 by Ketkar S.V. Publication: Availability: Copies available: D. B. J. College, Chiplun (1), Actions: No cover image available
14. Maharashtriya Dnyankosh Bhag-2 by Ketkar S.V. Publication: Availability: Copies available: D. B. J. College, Chiplun (1), Actions: No cover image available
15. Maharashtriya Dnyankosh Prastavana Khand by Ketkar S.V. Publication: Availability: Copies available: D. B. J. College, Chiplun (1), Actions: No cover image available
16. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Shridhar Vyankatesh Ketkar 1929 . 114 to 300+102+150 B Date:1929 Availability: Copies available: Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune (1), Actions: No cover image available
17. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Pune Shridhar Vyankatesh Ketkar 1929 . 536 B Date:1929 Availability: Copies available: Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune (1), Actions: No cover image available
18. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Pune Shridhar Vyankatesh Ketkar 1926 . 114 to 300+102+150 B Date:1926 Availability: Copies available: Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune (1), Actions: No cover image available
19. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Shridhar Vyankatesh Ketkar . 16+432 B Availability: Copies available: Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune (1), Actions: No cover image available
20. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Shridhar Vyankatesh Ketkar 1929 . 114 to 300+102+150 B Date:1929 Availability: No items available: Actions: No cover image available
21. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Pune Shridhar Vyankatesh Ketkar 1929 . 536 B Date:1929 Availability: No items available: Actions: No cover image available
22. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Pune Shridhar Vyankatesh Ketkar 1926 . 114 to 300+102+150 B Date:1926 Availability: No items available: Actions: No cover image available
23. Maharashtriya Dnyankosh by Shridhar Vyankatesh Ketkar Publication: Shridhar Vyankatesh Ketkar . 16+432 B Availability: No items available: Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |