मराठी रंगभूमी: मराठी नाटक घटना व परंपरा.

संपा., काळे के. नारायण व इतर.

मराठी रंगभूमी: मराठी नाटक घटना व परंपरा. - मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई. 1971 - 378 साधी

भाषा.


मराठी रंगभूमी: मराठी नाटक घटना व परंपरा.


भाषा.

410 थ 71 / 24373