मराठी रंगभूमी : प्रतीक रूप आणि रंग.

काळे के. नारायण.

मराठी रंगभूमी : प्रतीक रूप आणि रंग. - अक्षय प्रका . पुणे. 2002


काळे के. नारायण.


मराठी रंगभूमी : प्रतीक रूप आणि रंग.

/ KNWM-69693